Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1. De Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten of producten van de “Thuiskapper” wordt gesloten.
2. “Bomani : de eenmanszaak van Esther de Boer  te Blesdijke, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 01146193

Artikel 2: Algemeen 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen De “Thuiskapper” en De Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook. Zij maken deel uit van elke door De Opdrachtgever met De “Thuiskapper” gesloten overeenkomst.
2. De Opdrachtgever wordt geacht, wanneer een afspraakovereenkomst met De “Thuiskapper” is bereikt, bij alle door hem te geven afspraken aan De “Thuiskapper” stilzwijgend akkoord te zijn gegaan.
3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. derden zijn voor De “Thuiskapper” niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes 
1. De offertes en prijsopgave van De “Thuiskapper” zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte.
2. Prijzen in de offerte en prijslijsten zijn altijd in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst 
1. Een overeenkomst komt tot stand door een telefonische of schriftelijke vorm  verstrekte opdracht van De Opdrachtgever aan De “Thuiskapper”, nadat de opdracht door De “Thuiskapper” op haalbaarheid is beoordeeld.
2. De “Thuiskapper” zal aan de opdrachtgever een schriftelijke, of telefonische bevestiging van de opdracht vragen indien de “Thuiskapper” van mening is dat de aard en omvang van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht dit vereist.
3. Door de in schriftelijke, mondelinge of elektronische vorm verstrekte opdracht, alsook na ondertekening door de opdrachtgever van een schriftelijke bevestiging van de opdracht, aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
4. De “Thuiskapper” heeft het recht zonder opgaaf van redenen een opdracht van de opdrachtgever niet te aanvaarden of nadere voorwaarden te stellen aan de aanvaarding.
5. Wanneer nadere voorwaarden worden gesteld door de “Thuiskapper” zal de opdrachtgever hier van tevoren van op de hoogte worden gesteld.
6. De diensten van de “Thuiskapper” worden verricht tegen de prijs die de “Thuiskapper” voor het verlenen van de diensten op de voor haar gebruikelijke wijze vaststeld.

Artikel 5: Betaling 
1. De betaling van de  “Thuiskapper” dient contant te geschieden. Tenzij er door de  “Thuiskapper”  anders is overeengekomen
2. Indien De Opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan en De “Thuiskapper” tot incasso van de vordering langs
gerechtelijke of andere wegen is overgegaan is de opdrachtgever gehouden de kosten van het incasso met het openstaande bedrag aan de “Thuiskapper” te voldoen.
3. Niet tijdige betaling geeft De “Thuiskapper” het recht haar prestatie ingevolge de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Zonder dat De Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7: Klachten 
1. Klachten over diensten dienen binnen twee weken  na ontvangst van de diensten  nadat een eventueel gebrek aan de levering is ontdekt of ontdekt had moeten worden, schriftelijk, telefonisch of per e-mail en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan De “Thuiskapper”
2. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt De “Thuiskapper” geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de factuur of levering als juist erkent.
3. De Opdrachtgever dient in voorkomende gevallen De “Thuiskapper” onmiddellijk de gelegenheid te bieden gebreken te herstellen.

Artikel 8: Toepasselijk recht 
1. Op alle met De “Thuiskapper” gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 9: Persoons- en bedrijfsgegevens 
1. De Opdrachtgever is gehouden De “Thuiskapper” alle gegevens te verstrekken die de “Thuiskapper” nodig heeft voor zijn administratie en er zorg voor te dragen dat wijzigingen van deze informatie worden doorgegeven.
2. De Opdrachtgever geeft De “Thuiskapper” toestemming de verstrekte gegevens voor eigen doeleinde te gebruiken voor zover de wet dit verplicht aan derden beschikbaar te stellen en op te nemen in geautomatiseerde gegevensbestanden wanneer dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van de “Thuiskapper” voor de opdracht noodzakelijk is.
3. Wanneer de door De Opdrachtgever verstrekte informatie onjuist is, heeft De “Thuiskapper” het recht de dienstverlening aan de opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen.

Comments are closed.